POLITYKA PRYWATNOŚCI

dokument obowiązujący od dnia 1.05.2021r.
Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanym
dalej: RODO informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:
MPI POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy
ul. Glinki 32/E2, 85-174 Bydgoszcz
telefon: +48 222111821
e-mail: [email protected]
2. Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży
dane osobowe: imię, nazwisko, firma, NIP, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr
telefonu, nr rachunku bankowego
podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań
na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania
umowy, której jesteś stroną
czas przechowywania danych: do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z
umowy sprzedaży
Prowadzenie konta
dane osobowe: imię, nazwisko, firma, NIP, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu
podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań
na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania
umowy, której jesteś stroną
czas przechowywania danych: do momentu usunięcia konta
Kontakt z nami
dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu
podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego
prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na utrzymywaniu ciągłości komunikacji i
umożliwieniu kontaktu z nami
czas przechowywania danych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych

Analiza statystyk, badanie ruchu na stronie internetowej sklepu
dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu
podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego
prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prowadzeniu statystyk i mierzeniu ruchu
na stronie sklepu
czas przechowywania danych: 26 miesięcy
Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w
postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi
dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, firma,
NIP, PESEL, adres IP, nr rachunku bankowego
podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego
prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji
roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi
organami państwowymi
czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących
wykonania umowy
Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w
szczególności przepisów dotyczących podatków i rachunkowości
dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, firma,
NIP, PESEL, adres IP, nr rachunku bankowego
podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów
prawa, w szczególności przepisów dotyczących podatków i rachunkowości
czas przechowywania danych: do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych
3. Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek
zawarcia umowy bądź świadczenia przez nas usług, w szczególności usług
świadczonych drogą elektroniczną.
4. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą
rzecz usługi księgowe, prawne, analityczne, IT, operatorzy płatności oraz banki
5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
Nie stosujemy profilowania Twoich danych osobowych ani nie podejmujemy wobec
Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany.
6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji
międzynarodowej
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do USA, gdzie znajdują się serwery
Google. Korzystamy z usług Google w celu analizy ruchu na stronie naszego sklepu i
budowania statystyk w tym zakresie. Google w celu świadczenia nam tych usług

przetwarza Twój adres IP i może przechowywać go na serwerach Google LLC
znajdujących się w USA.
Google LLC figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy
Prywatności (link:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active), a
także stosuje wzorcowe klauzule umowne dotyczące bezpieczeństwa danych
zatwierdzone przez Komisję Europejską
7. Prawa przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych
osobowych
Na podstawie RODO masz prawo do:
 żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 żądania przenoszenia danych osobowych.
W razie zgłoszenia któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej
zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci
informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.
W razie potrzeby mamy prawo do wydłużenia terminu miesięcznego o kolejne dwa
miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania
żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.
8. Skarga do organu nadzorczego
Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony
danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w
szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca
pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem
nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
Informacje ogólne
Podczas korzystania z naszego sklepu internetowego używane są pliki Cookies, czyli
niewielkie informacje tekstowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym
(np. komputerze, smartfonie czy tablecie).
Pliki te dzielą się na cookies własne (tj. takie, które odczytuje nasz system teleinformatyczny)
i cookies podmiotów trzecich (tj. odczytywane przez system teleinformatyczny podmiotów
trzecich). Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych sklepu poprzez

dostarczanie informacji do systemów teleinformatycznych w określonych celach (które
opiszemy poniżej).
Czas przechowywania zależy od rodzaju plików cookies. Cookies sesyjne są
przechowywane do zakończenia sesji Twojej przeglądarki. Cookies trwałe są
przechowywane dłużej na Twoim urządzeniu i dzięki nim możemy rozpoznać Twoją
przeglądarkę podczas Twojej kolejnej wizyty w naszym sklepie.
Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody. Wyjątkiem są pliki cookies, które
umożliwiają prawidłowe świadczenie przez nas usług na Twoją rzecz (tzw. cookies własne).
Wszystkie pozostałe pliki cookies możesz w dowolnym momencie wyłączyć z poziomu
ustawień Twojej przeglądarki.
Cele wykorzystywania plików cookies
Pliki cookies własne wykorzystujemy w celu prawidłowego świadczenia usług drogą
elektroniczną na Twoją rzecz.
Pliki cookies podmiotów trzecich wykorzystujemy w następujących celach:
1) tworzenia statystyk i mierzenia ruchu na stronie naszego sklepu. Korzystamy w tym
celu z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google Ireland Ltd. Możesz
zapoznać się z polityką prywatności Google pod następującym adresem:
https://policies.google.com/privacy?fg=1,
2) korzystania z narzędzi internetowej reklamy Google Ads. Narzędzie to jest
dostarczane przez Google Ireland Ltd. Możesz zapoznać się z polityką prywatności
Google pod następującym adresem: https://policies.google.com/privacy?fg=1,
3) korzystania z narzędzia marketingowego Pixel Facebook dostarczanego przez
Facebook Ireland Ltd. Możesz zapoznać się z polityką prywatności Facebooka pod
następującym adresem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.
Tematyka przetwarzania danych jest obszerna i skomplikowana, jednak dołożyliśmy
wszelkich starań, aby w jak największym stopniu i w przystępny sposób przybliżyć Ci zasady
przetwarzania danych na stronie naszego sklepu. Gdybyś miał jeszcze jakieś pytania i
chciałbyś dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami pod adresem: [email protected].